You are here: Home > Mózg > Złożoność budowy podwzgórza

Złożoność budowy podwzgórza

Tu przyjmiemy podział na część przednią, środkową i tylną, użyty także w „Anatomii człowieka” Bochenka-Reichera.

Do części przedniej (ryc. 226) zaliczymy jądra położone przed skrzyżowaniem nerwów wzrokowych i tworzące tzw. część wzrokową podwzgórza (pars optica hypothalami). Są to jądra przedwzrokowe (nudei preoptici) jądro skrzyżowania [nucJeus suprachiasmaticus).

Jądra te kierują regulacją ciepłoty ciała, uszkodzenie ich może prowadzić do przegrzania (hyperlhermia) ustroju. Antagonistą tego działania jest ośrodek utrzymujący ciepłotę, zlokalizowany w tylnej części podwzgórza. Uszkodzenie tutaj prowadzi do przechłodzenia (hypothermia), Normalnie ośrodek ten „wyczuwa” temperaturę krwi i odpowiednio kieruje utrzymaniem właściwej ciepłoty. W innych badaniach ośrodka przed- wzrocznego uszkodzenie go powodowało obrzęk płuc: jądro nadwzrokowe (nudeus supraopticus) położone nad skrzyżowaniem nerwów wzrokowych jądra położone nieco wyżej przy ścianie komory III (obok słupów sklepienia) płaskie jądro przykomorowe (nudeus paraventricularis j są skupiskami dość dużych kadłubów komórkowych. Komórki te mają zdolność wydzielania, które określa się jako neurosekrecję. W związku z tym jądra te są bogato unaczynione, w komórkach widoczne są wmdniczki oraz ziarenka wydzieliny barwiące się metodą Gomo- riego. Ziarenka te przesuwają się z kadłuba komórki wzdłuż wypustek tworzących pasmo podwzgórzow o-p rzysadkowe (tractus hy- pothalamo-hypophysealis) do tylnego płata przysadki. Typową wydzieliną jest tu adiuretyna, hormon regulujący ilość wydalanego moczu. W wypadku zniszczenia jądra nadwzrokowego i przykomorowego lub choćby przecięcia wspomnianego pasma, ilość wydalanego moczu zwiększa się bardzo, dając obraz kliniczny moczówki prostej (diabetes insipidus), zakłócającej bardzo istotnie równowagę gospodarki wodnej ustroju oraz jego osmotyczny bilans.

Leave a Reply