You are here: Home > Mózg > Zjawisko desymetrii

Zjawisko desymetrii

Na zakończenie tego rozdziału pragniemy jeszcze podać kilka typowych objawów występujących w układzie ruchowym po uszkodzeniu móżdżku. Jednym z nich jest niezborność móżdżkowa (ataxia cere- beiiaris) przejawiająca się w zaburzeniach postawy i ruchów (ryc. 219). Chory idzie zataczając się i nie może ustać prosto, lecz wygina ciało w groteskowy sposób lub upada w tył. Poszczególne ruchy rozpadają się na części składowe (dekompozycja) wykonywane każdy z osobna: chory, któremu każemy dotknąć ręką ust, zgina rękę w każdym stawie osobno, bez uzgodnienia tych ruchów w czasie.

Zjawisko d y s m e t r i i polega na niemożności zahamowania jakiegoś ruchu we właściwym punkcie: chory sięgając po szklankę np. wyciąga rękę za daieko lub za blisko. Diadochokineza, to niemożność wykonania szybko po sobie ruchów naprzemiennych, np. stukania palcem lub odwracania ręki. Mowa chorych jest powolna, często skandowana jak łaciński wiersz. Towarzyszy temu osłabienie siły mięśni i ich napięcia (hypolomia). Często występuje też drżenie zamiarowe, w czasie wykonywania ruchów dowolnych. Drżenie to znika w spoczynku. Objawy te z czasem łagodnieją, wskutek zastępowania braków ruchowych przez inne ośrodki pozapiramidowe. układ wegetatywny, podwzgórze

Czynności naszego ustroju dzielą się na dwie grupy. Jedne dotyczą zachowania się ustroju w stosunku do środowiska: tu należą czynności zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, a także kierowanie ruchami poszczególnych członków i mięśni, dzięki którym poruszamy się, chodzimy, pracujemy. Czynności te wykonujemy świadomie i podlegają one naszej woli. Grupa druga obejmuje czynności dla życia ustroju niezbędne, ale zarazem jakoś mało „zauważalne”. Tu należy np. ruch robaczkowy jelit, wydzielanie gruczołów ślinowych, trzustki, utrzymanie stałej ciepłoty ciała, praca serca. Te czynności nie podlegają na ogół naszej woli i w normalnym stanie ustroju nie są zwykle uświadamiane.

Leave a Reply