You are here: Home > Mózg > Zasadnicza droga słuchowa

Zasadnicza droga słuchowa

Dalszy przebieg drogi słuchowej jest zawiły i w szczegółach istnieją między rozmaitymi autorami różnice zdań. W rozkład neuronów drogi słuchowej włączają się jądra pomocnicze, jak jądro górnej oliwki (nucłeus oUvaiis superior), jądra ciała czworobocznego (nuc/eiis corporis trapezoidei), jądro wstęgi bocznej (nucieus lemnisci laleralis), a prawie wszystkie połączenia biegną i kończą się zarówno po tej samej, jak i przeciwnej stronie mózgu. Ten skomplikowany układ sprawia jednak, że zniszczenie jakiegoś odcinka lub ośrodka drogi słuchowej prawie nie upośledza sprawności słuchu poza trudnością w określaniu kierunku dźwięku.

Zasadnicza droga słuchowa, to włókna osiowe jąder ślimakowych, biegnące do ciał kolankowatych przyśrodkowych (corpus ge- nicuJatum mediale) wzgórza (str. 368). Włókna te biegną zarówno po tej samej, jak i przeciwnej stronie rdzenia przedłużonego. Przechodząc na drugą stronę rdzenia przedłużonego tworzą one skrzyżowanie – krzyżując się równocześnie z wstęgą przyśrodkową (lemniscus medialis) – zwane ciałem czworobocznym (corpus trapezoideum, ryc, 248). Przeszedłszy przez ciało czworoboczne włókna te skręcają ku przodowi tworząc dużą, spłaszczoną wiązkę zwaną wstęgą boczną (iemniscus lateralis) i zmierzają do ciała kolankowatego przyśrodkowego.

Część włókien przechodzących przez ciało czworoboczne kończy się w położonych obok jądrach ciała czworobocznego i oliwki górnej tworząc synapsy z odnośnymi komórkami. Komórki tych jąder wysyłają włókna częściowo przyłączające się do wstęgi przyśrodkowej, częściowo zmierzające przez wiązkę podłużną przyśrodkową do jąder nerwów mięśni ocznych (n. III, n. IV, n. VI) (str. 238). Te włókna są torem dla odruchów słuchowo-orientacyjnych: zwrotu oczu w kierunku dźwięku. Towarzyszy tym odruchom odruch zwrotu głowy, przebiegający przez ciała czworacze tylne (corpora quadrigemina posteriora) i pasmo pokrywowo-rdzeniowe (iraciirs tecto-spinalls) (str. 239). Podobną funkcję spełnia także drobne jądro wstęgi bocznej (nucleus lemnisci lateralis).

Leave a Reply