You are here: Home > Mózg > Zapoznainie się z wyglądem mózgu człowieka

Zapoznainie się z wyglądem mózgu człowieka

Kończąc ten rozdział pragniemy jeszcze przypomnieć, że układ nerwowy człowieka i zwierząt badany jest nie tylko metodami specyficznymi, dobranymi i stworzonymi specjalnie do badania systemu nerwowego, lecz także metodami takimi samymi, jakich używa się do wszystkich innych narządów i układów. Mózg jest więc przedmiotem badań biochemicznych, metodyką specjalnie chemiczną badana jest przemiana materii układu nerwowego, krążenie krwi, wpływ hormonów, środków farmaceutycznych, gospodarka wodna, wreszcie rozwój i starzenie się, wygląd zewnętrzny mózgu, rdzenia i nerwów człowieka

Dla bliższego zapoznania się z wyglądem mózgu człowieka najlepiej byłoby oczywiście obejrzeć prawdziwy mózg, wydobyty ze zwłok ludzkich i następnie utrwalony w formalinie. Ale o taki. trudno. Posłużmy się więc rysunkami przedstawiającymi kolejno mózg ludzki oglądany z boku, z góry, z dołu (powierzchnia podstawowa) i wreszcie widok przekroju strzałkowego w płaszczyźnie symetrii.

Rycina 10 przedstawia mózg ludzki oglądany z boku. Widoczna jest na niej przede wszystkim duża półkula mózgowa, zasłaniająca sobą resztę mózgu, Z tyłu (na rycinie z prawej strony) widzimy znacznie mniejszą półkulę móżdżku, o powierzchni pofałdowanej w liczne wąskie zawoje móżdżkowe. Poniżej móżdżku obserwujemy nieduży stosunkowo rdzeń przedłużony i most.

Powierzchnia półkuli pofałdowana jest w liczne zawoje (gyri). Układ ich jest pozornie chaotyczny i tak sądzili bardzo poważni anatomowie jeszcze 150 lat temu. W istocie jednak zawoje te zachowują zawsze pewien stały układ, zmieniający się u różnych ludzi niewiele więcej niż rozmaite bywają np. rysy twarzy. ‚Zauważmy i zapamiętajmy na początek dwie duże bruzdy jedna z nich to dół boczny mózgu (fossa lateralis cerebri), zwany potocznie bruzdą Sylwiusza. Jest to głęboka szczelina w powierzchni mózgu na górze, rozszczepiona na kilka gałęzi: gałąź tylną (ranms posterior), gałąź przednią (rarnus anterioi) igaląż wstępującą (ramus ascendens).

Leave a Reply