You are here: Home > Mózg > Wzgórze grzbietowe płazów

Wzgórze grzbietowe płazów

U innych ryb następuje dalsze wyodrębnienie się jąder i ciała kolankowatego, które jest stacją przełącznikową dla włókien wzrokowych po drodze do pokrywy (fecfum). Na uwagę zasługuje wyodrębnienie się j ą- dra okrągłego (nuc/eus rolundus), które odbiera włókna z pod- wzgórza, może odpowiednik pasma suteczkowo-wzgórzowego (traclus mammiUo-thalamicus). Wzgórze brzuszne miesza się z podwzgórzem td j jest ośrodkiem kojarzeń sraakowo- -węchowych oraz chwytania pokar- Ryc. 276. Przekrój schematyczny przez mię- dzymózgowie żarlacza. ch – skrzyżowanie nerwów wzrokowych hy – podwzgórze td – wzgórze grzbietowe tv – wzgórze brzuszne u – uzdeczki. Według Kuhłen- becka.

Wzgórze grzbietowe płazów jest już większe od wzgórza brzusznego. Dobrze rozwijają się ciała kolankowate boczne, a także jądro grzbietowe, zawiązek „nowowzgórza” związanego później z korą nową. Odbiera to jądro włókna z nerwu trójdzielnego i być może z rdzenia, a swoje wypustki kieruje do półkul kresomózgowia oraz do ciała prążkowanego. Wzgórze brzuszne, słabiej rozwinięte, ma połączenia z ośrodkami węchu oraz z ciałem prążkowanym (ryc. 277),

Znaczny postęp znajdujemy w rozwoju wzgórza grzbietowego g ad ó w, które pod niektórymi względami zbliża się do wzgórza ssaków (ryc. 278). Różnicują się tu nowe jądra, jak np. jądro przednie (nucleus anterior) odbierające wraz z jądrem przyśrodkowym (nucleus medialis) pasmo suteczkowo-wzgórzowe z podwzgórza. Drugie takie jądro to jądro boczne (nucieus lateralis), połączone z korą. U niektórych przedstawicieli pojawiają się także niewielkie połączenia ciała kolankowatego z nową korą (neocortex). Jądro okrągłe (nucleus rolundus) rozbudowuje się jako odpowiednik jądra środkowego wzgórza (centrum medianum) ssaków. Z części tego jądra – które nie jest homologiczne z jądrem tej nazwy u płazów – łączy się niewielka wstęga przyśrodkowa. U krokodyli pojawia się jądro łączące (nnc/eus reuniens). Wzgórze brzuszne rozwinięte słabo odbiera zawsze te same drogi węchowe i z ciała prążkowanego.

Leave a Reply