You are here: Home > Mózg > Wzgórki przednie (coUiculi anteriores)

Wzgórki przednie (coUiculi anteriores)

Wzgórki przednie (coUiculi anteriores) związane są z układem dróg wzrokowych, aczkolwiek u człowieka odbierają tylko niewielką liczbę włókien z siatkówki. Mają one skomplikowaną strukturę wewnętrzną (ryc. 160) złożoną z siedmiu (u ssaków) warstw istoty szarej i białej. Dochodzą do nich włókna z ciał kolankowatych bocznych [tractus geniculo-tectalis), włókna wzrokowe (u człowieka nieliczne), nieduże pasmo korowo-pokry- wowe (tractus cortico-tectalis), rdzeniowo-pokrywowe [tractus spino-tec- tahs), a nadto bocznice wstęgi przyśrodkowej, włókna z móżdżku i tworu siatkowatego nakrywki, ze wzgórza, jąder przedsionkowych wszystko drogi nieduże i nie bardzo istotne dla życia, ale bardzo stare filogenetycznie.

Wychodzą stąd drogi do rdzenia (tractus tecto-spinalis), do jąder nerwów czaszkowych (tractus tecto-nuclearis) i do tworu siatkowatego nakrywki [tractus tecto-reticularis). Drobne pasma biegną także do pobliskich jąder układu pozapiramidowego: do jądra czerwiennego, istoty czarnej, móżdżku i mostu. Oba wzgórki przednie łączy spoidło. Wzgórki przednie odgrywają znaczną rolę w kierowaniu odruchami oka i źrenicy, współpracują z nimi jądra okolicy przedpokrywowej [regio pretectalis).

Najmłodszą filogenetycznie częścią śródmózgowia są konary mózg u. Składają się na nie włókna pasma piramid, czyli korowo-rdzeniowego (tiaclus cortico-spinalis) tworzące dwa grube skupienia przechodzące ku przodowi w torebkę wewnętrzną, a ku tyłowi wnikające w głąb mostu. Ta część śródmózgowia występuje oczywiście tylko u ssaków.

Leave a Reply