You are here: Home > Mózg > Wiązki piramidowe

Wiązki piramidowe

Przekrój na rycinie 135 przedstawiony jest w słabszym powiększeniu niż poprzednie i dzięki temu można na nim obejrzeć oprócz rdzenia przedłużonego także część móżdżku w stropie komory IV. Widzimy tam jądra móżdżkowe: w stropie komory jądro wierzchu (nuc/eus la- sfigii), obok jądro kulkowate (nucleus globosus) i jądro czopów a t e (nucleus emboiilormis) oraz podobne bardzo do jąder oliwkowych jądro zębate (nucleus denLatus).

Po bokach komory obserwujemy tworzenie się ramion łączących (brachia coniunctiva), czyli ramion przednich móżdżku (pedunculus anterior cerebelli). Bocznie od nich czernieją pasma ciała powrózkowatego (corpus restiforme) zwane inaczej także ramionami tylnymi móżdżku (pedunculi posteriores cerebelli). Jeszcze bardziej bocznie obserwujemy potężne ramiona mostowe (brachia cerebelli ad pontem), czyli ramiona móżdżku środkowe (pedunculi cerebelli medii). Pasmo to przechodzi brzusznie w m o s t (pons cerebri s. Varoli). Obecność mostu wskazuje, że przekrój trafia już w odcinek „mostowy’1 rdzenia przedłużonego.

W układzie poszczególnych elementów anatomicznych na tym przekroju widoczne są duże różnice. Wiązki piramidowe wchodzą w głąb masy mostu, wstęga przyśrodkowa obniża się i traci swój wąski przekrój „wstęgi”. Znikły z przekroju jądra oliwkowe i jądra pasm klinowatego i smukłego. Z poznanych już tworów widoczne jest pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego (z jądrem), jądra przedsionkowe, pasmo rdzeniowomóżdżkowe brzuszne oraz pasmo czerwienno-oliwkowe, wiązka podłużna przyśrodkowa i twór siatkowaty. Nowością jest pojawienie się jądra nerwu twarzowego (nucléus nervi lacialis} wraz z wychodzącymi z niego w kierunku grzbietowym włóknami. W dnie komory IV ukazuje się jądro nerwu odwodzącego (VI, nervus abducens). jądro wierzchu jądro kulkowała :!$ br ifldro czopowaie ramię przednie móżdżku wiązka podłużna grzbietowa wiązka podłużna przyśrodkowa jądro n VI n VII n Vł wiązka rdzeniowa n V i jądro

Leave a Reply