You are here: Home > Mózg > Układ żylny

Układ żylny

Prócz tych dwu gałęzi na uwagę zasługują jeszcze górna tętnica śródmózgowia (ramus mesencephali superior) doprowadzająca krew do tak ważnego dla płazów ośrodka, jak pokrywa wzrokowa (tectum op- iicum, str. 208), oraz tętnica uszna (arteria auditiva).

Układ żylny żaby nie posiada systemu zatok żylnych {zatoki takie znajdujemy jednak u ptaków i gadów, w szczególności zatokę strzałkowa- tą górną). Żyły mózgowe odprowadzają więc krew wprost do żyły szyjnej wewnętrznej (veno iugularis interna). Najdłuższa z żył wchodzących do żyły szyjnej to żyła kręgowa (vena vertebrales) ciągnąca się wzdłuż kręgosłupa. Koło rdzenia przedłużonego żyła ta rozdwaja się na dwie żyły czaszkowo-potyliczne {venae craniales occipitales), uchodzące do żyły szyjnej. Zbierają one krew z mniejszych żył mózgowych, jak żyła splotu naczyniastego komory IV (vena chorioidea posterior), żyły z śródmózgowia i rdzenia przedłużonego. Od przodu do żyły szyjnej dochodzą żyły boczne kresomózgowia (venae prosencephaii laterales), żyły z międzymózgowia, żyła nasadkowa i inne. komórka nerwowa

System nerwowy każdego zwierzęcia i człowieka zbudowany jest, jak i inne układy ciała, z komórek. Ogół komórek składających się na układ nerwowy nazywamy tkanką nerwową. W obrębie tkanki nerwowej rozróżniamy trzy rodzaje komórek, często określane jako odrębne tkanki: komórki zwojowe, zwane inaczej neuronami lub komórkami nerwowymi komórki g 1 e j u oraz ‚ komórki ependymy.

Do każdej z wymienionych grup należą komórki o nieco innej budowie i funkcji, należy jednak pamiętać, że wszystkie trzy rodzaje komórek powstają z tych samych elementów zarodkowych, tj. z pierwotnej cewki nerwowej (str. 157 oraz, że funkcje ich są ze sobą nierozłącznie związane.

Leave a Reply