You are here: Home > Mózg > Układ nerwowy spodoustych (Plagiostomata)

Układ nerwowy spodoustych (Plagiostomata)

Po wyjściu z rdzenia nerwy zarówno grzbietowe, jak i brzuszne dzielą się na gałązki grzbietowe i brzuszne, zdążające do odpowiednich partii skóry i mięśni. Biegną jednak nieco inaczej niż u lancetnika, bo główny pień ukryty jest po wewnętrznej stronie mięśni, a do skóry docierają tylko jego odgałęzienia, Od części brzusznej nerwu grzbietowego odchodzi mała gałązka do trzewi.

Wobec braku kończyn wszystkie nerwy rdzeniowe minoga są bardzo do siebie podobne. Odmienny układ spotykamy tylko na przodzie ciała, gdzie występuje aparat skrzelowy. Nerwy par od czwartej do czternastej, tak brzuszne, jak i grzbietowe przyłączają się tu do nerwu błędnego i biegną z nim ku tyłowi, tworząc wspólny pień splotu szyjno-barkowe- go. Pień ten okrąża aparat skrzelowy od tyłu, skręca ku przodowi i kończy się w brzusznej części ciała pod aparatem skrzelowym. Nerwy pierwszych par biegną do mięśni aparatu gębowego i przyległych partii skóry.

Układ nerwowy spodoustych (Plagiostomata) stoi już na znacznie wyższym szczeblu rozwoju, co przejawia się m. in. w obecności osłonek rdzennych (mielinowych) nie występujących u minoga, Wobec dużej ilości gatunków znajdujemy tu dużą rozmaitość w rozwoju poszczególnych odcinków: całość mózgu może być wskutek tego albo rozciągnięta, albo skrócona. Na rycinie 37 mamy przedstawiony mózg żarlacza o sylwetce skróconej.

W mózgu żarłacza można, podobnie jak u minoga, odróżnić łatwo pięć zasadniczych odcinków. Proporcje ich wielkości są jednak inne, dzięki silniejszemu rozwojowa kresomózgowia oraz móżdżku.

Leave a Reply