You are here: Home > Mózg > Układ konwergacyjny

Układ konwergacyjny

Neurodromy bardzo często przybierają postać bardziej zawiłą i rozwidlają się tak, że np. neuron I rzędu podaje impuls neuronowi II rzędu, a ten przez kolaterale swoich włókien osiowych dwu różnym neuronom III rzędu. Impuls pobudzony na początku dociera w ten sposób równocześnie do dwu ośrodków lub, gdy chodzi o drogi ruchowe, do dwóch grup mięśni. Układ taki, bardzo pospolity, nazywamy dywergencyj- n y m (łac. divergus – rozdział rzeki na dwa ramiona).

Odwrotnością układu dywergującego jest układ konwergacyjny (łac. cum -z, razem i łac. ver go – zwracam się). Impuls wysyłany jest wtedy z dwu lub więcej ośrodków, a włókna osiowe różnych neuronów przekazują go jednej grupie komórek. Tak dzieje się np. gdy wrażenia wzrokowe, słuchowe i dotykowe dochodzą do kory, by wytworzyć tam syntetyczny, polisensoryczny (wielozmysłowy) obraz jakiegoś przedmiotu, np. dzwonu. Inny przykład, to impułsy ruchowe, które z różnych ośrodków, z kory ruchowej, móżdżku i ośrodków równowagi biegną do komórek ruchowych w rogach przednich rdzenia {str. 180), wzajemnie się kontrolując i modyfikując. Układ taki może zresztą być i prostszy, gdy np. impuls zapoczątkowany przez niewielką liczbę neuronów I rzędu rozpleni się na mniejszą liczbę neuronów II rzędu takiego samego rodzaju.

Łącząc ze sobą dwa opisane układy neuronów otrzymamy układ dwu- widełkowy bardzo w systemie nerwowym rozpowszechniony.

Bardziej zawiłą, ale ze względu na funkcje układu nerwowego podstawową formą układu neuronów jest zespół zwany łukiem odruchowym. Zespół taki, w swej klasycznej, teoretycznej postaci, składa się z trzech neuronów różnych kategorii. Pierwszy z nich, to neuron czuciowy, odbierający podniety z otaczającego świata i przekazujący je neuronowi drugiemu, kojarzącemu. Ten z kolei przekazuje impuls, odpowiednio zmodyfikowany, neuronowi ruchowemu, którego włókno osiowe dociera już do mięśnia pobudzającego do wykonania reakcji. Łuk odruchowy jest więc materialnym podłożem podstawowej czynności układu nerwowego zwanej odruchem lub reakcją.

Leave a Reply