You are here: Home > Mózg > Szyszynka (corpus pineale)

Szyszynka (corpus pineale)

Do niskowzgórza zaliczają niektórzy także gałkę bladą, a nawet jądro czerwienne i istotę czarną. Po stronie grzbietowej wzgórza mieści się struktura zwana n a d- wzgórzem (epii/iafamus). Mimo bliskiego sąsiedztwa ze wzgórzem jest to układ zupełnie odrębny, służący – jak się zdaje – przekazywaniu impulsów węchowych do ośrodków motorycznych śródmózgowia. Najważniejszym jego składnikiem jest jądro uzdeczki (nucieus habenulae) – niewielki twór złożony z kilku mniejszych jąder połączonych spoidłem uzdeczek (commissura habenulctrum). Do jąder uzdeczki dochodzi duże pasmo zwane prążkiem rdzennym (siria meduiiaris), kłó- re częściowo przechodzi przez spoidło uzdeczek i kończy się w jądrze uzdeczki po stronie przeciwnej. Prążek rdzenny składa się z kilku szlaków nerwowych (ryc. 270) wychodzących z różnych okolic węchomózgo- wia (str. 374) (tractus oHacto-habenuIares). Drogą wyprowadzającą jest pęczek tyłozgięty (fasciculus retroflexus Meynerti). Droga ta przekazuje impulsy uzdeczki do jądra międzykonarowego (nucleus inter- peduncufaris) i do wiązki podłużnej grzbietowej (fasciculus longitudinals dorsalis Schütz).

W bezpośrednim sąsiedztwie z jądrami uzdeczki wyrasta szyszyn- k a (corpus pineale), czyli nasadka mózgowa (epiphysis cerebri) – narząd, który już od czasów starożytnych przyciągał uwagę badaczy. Nazwę „szyszeczki” (conarium) nadał mu Galen już w II w.n.e. Później uważano ten twór za rodzaj wentyla regulującego przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego w komorach. Kartezjusz z tego powodu uznał go za siedzibę duszy. Dziś uważamy nasadkę za narząd wydzielania wewnętrznego hamujący zbyt wczesny rozwój narządów rozrodczych, które to ujęcie budzi jednak liczne zastrzeżenia.

Leave a Reply