You are here: Home > Mózg > Słuchowa część błędnika

Słuchowa część błędnika

Słuchowa część błędnika, a więc ślimak ulega – w przeciwstawieniu do konserwatywnej części przedsionkowej (str. 285) – w rozwoju filogenetycznym dużym zmianom. Dzieje ich zaczynają się u ryb chrzę- stnoszkieletowyćh, gdzie po raz pierwszy na wyraźnie oddzielonym woreczku (saccuJus) zaznacza się wyrostek buteleczki {!agenci) z plamką zmysłową (macuia lagenae). Czy plamka ta jest jedynym receptorem dźwięków – nie wiemy. Być może funkcja ta przypada także położonej obok plamce woreczka {macu/a sacculi) lub plamce zaniedbanej (macu/a neglecta), występującej u niektórych ryb. Podobne stosunki spotykamy także u innych ryb oraz u płazów. U tych ostatnich jako nowość znajdujemy plamkę zwaną papiUa amphibiorum. Wymienione plamki, mimo swej prawdopodobnej funkcji receptorów dźwięków nie są jednak odpowiednikami narządu Cortiego.

U gadów i ptaków, prawdopodobnie w związku z przystosowaniem do życia w środowisku powietrznym, następuje silny rozwój buteleczki (z wyjątkiem żółwi). Poznane plamki pozostają na swoich miejscach, choć schodzą na drugi plan, a jako zaczątek narządu Cortiego po- jawia się i rozwija brodawka podstawowa (papilla basilaris), W miarę rozrastania się buteleczki w ślimak błoniasty, plamka ta zajmuje coraz więcej miejsca i przemienia się w prymitywny początkowo narząd Cortiego (ryc. 246). Narząd ten nie ma tunelu, lecz zawiera komórki włosa- te i błonę pokrywową.

Komórki włosate narządu Cortiego unerwione są przez wypustki nerwu ślimakowego (nervus cocblearis), będącego częścią nerwu VIII, statyczno-słuchowego (nervus slato-acusticas). Kadłuby tych wypustek skupione są w zwoju spiralnym (ganglion spirale cochieae), kryjącym się w głębi wrzecionka (modio/us, str. 341). Dwubiegunowe komórki tego zwoju wysyłają jedną wypustkę do komórek włosatych, drugą do rdzenia przedłużonego, do jąder ślimakowych, grzbietowego i brzusznego (nuc/eus cochlearis dorsalis et ventratis) (ryc. 247). Tu następuje przełączenie na neuron II.

Leave a Reply