You are here: Home > Mózg > Rozwój tyłomózgowia

Rozwój tyłomózgowia

Taki układ neuronów jest typowy dla mózgu, nie spotyka się go w rdzeniu. Ośrodki rozmieszczone w ten sposób pełnią zwykle funkcje nadrzędne syntetyzujące dochodzące do nich impulsy z ośrodków niżej położonych. Najwyższy stopień osiąga to zjawisko w korze, które podlega jeszcze innemu prawni. W razie powiększania się masy korowej nie zmienia się, lub zmienia tylko nieznacznie jej grubość, powiększa się natomiast jej powierzchnia, ewentualnie układająca się w fałdy. Ułatwia to dojście szlaków nerwowych zdążających do kory lub z niej biorących początek.

Obserwując rozwój tyłomózgowia (rhombencephalon) zwróćmy uwagę (ryc. 98) na rozszerzenie tej części mózgu w stosunku do rdzenia. Płyty skrzydłowe są tu szeroko rozwarte, a strop komory nakryty jest ependy- malną blaszką (na ryc. 98 nie zaznaczoną), która niedługo połączy się z oponami i wytworzy splot naczyniasty (plexus cńorioideus ventriculi IV). Boczne ściany komory tworzą uniesione w górę brzegi płyt skrzydłowych.

Ten prosty układ ulega zakłóceniu, wskutek utworzenia się zgięcia mostowego. Powoduje ono załamanie się płyty tyłomózgowia w pół. Część tylna płyty będzie odtąd rozwijać się w rdzeń przedłużony (mye/en- cephalon s. medulla oblongata), podczas gdy część przednia, a dokładniej fałdy część tę ograniczające przekształcą się w móżdżek (ryc. 99). Fałdy te dość szybko grubieją, wpuklając się do wnętrza komory jako wały wewnętrzne i rozrastają się na bok. W wieku około trzech miesięcy życia płodowego, wały zrastają się ze sobą w jednolite poprzeczne wypu- klenie. Po obu jego końcach tworzą się guzowate zawiązki półkul móżdżkowych, między którymi widnieje nieduży zawiązek robaka (vermis). Na początku czwartego miesiąca kora móżdżku zaczyna się fałdować. Pierw- sze fałdy powstają na robaku, dalsze w piątym miesiącu życia płodowego na półkulach. Fałdowanie rozszerza się i komplikuje coraz dalej przez tworzenie szczelin drugiego i trzeciego rzędu.

Leave a Reply