You are here: Home > Mózg > Rozwój mózgu

Rozwój mózgu

Rozwój mózgu odbywa się, zwłaszcza u ssaków, w ciasnej przestrzeni jamy czaszkowej. Jest to przyczyną powstawania charakterystycznych zgiąć cewki nerwowej w tyra odcinku. Już na ryc. 97A widzimy w obrębie śródmózgowia zgięcie szczytowe o wypukłości skierowanej grzbietowo. Niedługo potem powstaje na styku rdzenia z tyłomózgowiem zgię- cie karkowe, skierowane również wypukłością grzbietowo i wreszcie zgięcie mostowe wypuklone brzusznie. Zawiązek mózgu przybiera dzięki tym zgięciom dziwaczną nieco sylwetkę, mało podobną do mózgu dorosłego. W ciągu późniejszego rozwoju zgięcie karkowe wyprostowuje się, zgięcie mostowe zaciera się w ciągu tworzenia się móżdżku i mostu Va- rola, zgięcie szczytowe zaś pozostaje widoczne w ukształtowaniu śród- mózgowia.

U zwierząt niższych, jak np. u ryb i płazów, gdzie objętość czaszki jest duża, zgięcia występują w sposób mniej rzucający się w oczy. Najwyraźniej zaznacza się tu zgięcie szczytowe.

W toku dalszego rozwoju następuje podział przodomózgowia (prosencephalon) na kresomózgowie (lelencephaSon) i międzymózgowie (diencephalon). Podział ten dochodzi do skutku dzięki wyrastaniu na boki zawiązków półkul mózgowych, w czym rolę kierującą odgrywa nabłonek węchowy. Obecność dwu płyt tego nabłonka w parzystej jamie węchowej decyduje o powstawaniu parzystych półkul, a uszkodzenie nabłonka węchowego w toku rozwoju np. kijanek płazów pociąga za sobą niedorozwój półkul. Równocześnie prawie dochodzi do skutku podział tyło- mózgowia (rhombencephalon) na móżdżek i rdzeń przedłużony. W tym procesie wielką rolę odgrywa załamanie tylomózgowia przez zgięcie mostowe. Mózg osiąga w ten sposób swój klasyczny układ pięcioczłonowy, co dokonuje się u zarodków ludzkich długości około 25-30 mm.

Leave a Reply