You are here: Home > Mózg > Rozwój mózgu cz. II

Rozwój mózgu cz. II

W tym samym mniej więcej czasie, gdy w mózgu różnicuje się pięć odcinków, zawiązują się także jego opony. Materiału na nie dostarczają wędrowne komórki mezenchymy, które wciskają się w przestrzeń między mózgiem a czaszką. Tutaj wytwarzają one najpierw jedną warstwę opony, a potem przez jej rozszczepienie wszystkie trzy znane opony (str. 87).

Dalszy rozwój mózgu to różnicowanie się i przesuwanie mas neuronów i ich wypustek – tworzących szlaki nerwowe – w ścianach poszczególnych odcinków. Procesy te przebiegają z zachowaniem pewnych prawidłowości. ‚

Ważną zasadą rozwoju jest podział zawiązków mózgu na płytę pod- stawną złożoną z elementów ruchowych, oraz na płyty skrzydłowe, czuciowe. Oddziela je wspomniana już bruzda graniczna (sulcus iimitans), przedłużenie noszącej tę samą nazwę bruzdy w kanale rdzeniowym. W płycie podstawnej drogą różnicowania się i skupiania komórek nerwowych tworzą się jądra nerwów mózgowych ruchowych. Ustawiają się one w dwie podłużne kolumny. Bardziej brzusznie i przyśrodkowo zbierają się jądra nerwów ruchowych somatycznych (III, VI, XII), bardziej grzbietowo i bocznie jądra nerwów V, VII, IX i X, wszystkie o charakterze trzewiowo-ruchowym. Unerwiają one mięśnie pochodzące filogenetycznie z mięśni aparatu skrzelowego (str. 227). Z reszty materiału neuro- blastycznego powstają neurony układu siatkowatego.

Płyty skrzydłowe dostarczają w tym samym czasie tworzywa dla jąder czuciowych związanych z zakończeniami włókien czuciowych nerwów V, VII, VIII, IX, X oraz czasem szczątkowy zwój Froriepa, ślad po części czuciowej nerwu XII. Płyta skrzydłowa dostarcza też elementów komórkowych składających się na móżdżek – filogenetycznie powstały z czuciowej płyty równoważnej rdzenia przedłużonego.

Leave a Reply