You are here: Home > Mózg > Rdzeń ptaków

Rdzeń ptaków

Rdzeń ptaków podobny jest w zasadzie do rdzenia gadów (jądra brzeżne), jednak pewne cechy zbliżają go do rdzenia ssaków (ryc. 128). Dendryty komórek ruchowych nie wysuwają się poza obręb szarej istoty i nie tworzą splotu powierzchniowego. Włókna korzonków grzbietowych zachowują się jak u gadów i ssaków.

W sznurach bocznych biegną systemy wstępujące, przede wszystkim do móżdżku (brzuszny i grzbietowy), a także do różnych ośrodków rdze nia przedłużonego i śródmózgowia, m.in. do pokrywy wzrokowej. Bardzo liczne drogi zstępujące, z jąder przedsionkowych, istoty siatkowatej, z pokrywy wzrokowej i z jądra czerwonego (nucleus ruber) biegną głównie w sznurach brzusznych. Dyskutowana jest sprawa istnienia bezpośredniej drogi z kresomózgowia do rdzenia.

Rdzeń ssaków omówiono wyczerpująco na początku tego rozdziału na przykładzie człowieka. Rdzeń przedłużony uważany jest powszechnie zarówno u człowieka, jak i u zwierząt za integralną część mózgu. Przemawia za tym obecność w rdzeniu przedłużonym ośrodków słuchowo-równoważnych, jąder parasympatycznych nerwu błędnego, ośrodków bicia serca i oddychania, substancji siatkowatej, a także rozszerzenie kanału środkowego rdzenia w obszerną komorę IV. Niemniej w wielu szczegółach jest on zbliżony do rdzenia kręgowego: jądra nerwów mózgowych są dalszym ciągiem istoty szarej rdzenia, sznury istoty białej rdzenia przedłużają się w pasma rdzenia przedłużonego. Także sam kształt rdzenia przedłużonego podobny jest do rdzenia.

Leave a Reply