You are here: Home > Mózg > Pokrywa śródmózgowia

Pokrywa śródmózgowia

Z mniejszych jąder nakrywki wymienimy jeszcze jądro między- konarowe (nucleus interpeduncularis). Jest ono derywatem tworu siatkowatego, a łączy się z układem jąder uzdeczki (habennla) przez pęczek tyłozgięty (fasciculus retroflexus Meynerti) oraz z ciałami sutecz- kowatymi (corpora mammillaria) przez pasmo suteczkowo-międzykona- rowe (iracfus mammillo-interpeduncularis).

Pokrywa śródmózgowia kształtuje się u człowieka i ssaków w po- staci blaszki czworaczej (lamina ąuadrigemina s. tecti). Blaszka ta jest niedużą płytką substancji mózgowej, przedzieloną dwiema płytkimi bruzdami krzyżującymi się na cztery wypukłości zwane wzgórkami (cołlicuh). Każdy z wzgórków wysyła ku bokom do ciał kolankowatych pasemka zwane ramionami wzgórków przednich lub tylnych (brachia coUiculorum anteriorum et posteriorum).

Wzgórki tylne (coliiculi posteriores) kryją w sobie jądro powleczone warstwą istoty białej. Do jądra dochodzą zakończenia włókien wstęgi bocznej (str. 347) oraz nieduża droga z kory mózgowej, zwana pasmem korowo-pokrywowym (tiactus cortico-tectaHs). Ze wzgórków wychodzą przede wszystkim drogi do ciała kolankowatego przyśrodkowego oraz małe pasma do jądra ciała czworobocznego (corpus trapezoideum) przewodzące impulsy w kierunku przeciwnym do impulsów drogi słuchowej. Stara filogenetycznie droga pokrywowo-rdzeniowa (tractus tec- to-spinalis) prowadzi do rdzenia szyjnego jako tor dla odruchów słuchowych orientacyjnych, jak np. zwrot głowy w kierunku dźwięku. Ogółem jądro wzgórków tylnych jest członem drogi słuchowej i pośredniczy w pewnych odruchach związanych ze słyszeniem. Oba jądra łączy nieduże spoidło.

Leave a Reply