You are here: Home > Mózg > Podwzgórze spodustych

Podwzgórze spodustych

W podwzgórzu spodoustych zwraca na siebie uwagę w orek naczyniasty (saccus vcisculosus), sporych rozmiarów narząd położony w tyle podwzgórza. Worek naczyniasty ma obfite unaczynie- n:e i komórki zmysłowe (ryc. 231). Funkcja tego narządu nie jest całkiem jasna, prawdopodobnie chodzi tu o narząd wyczuwający ciśnienie wody. Przemawia za tym fakt, że spotykamy ten narząd dobrze rozwinięty u dobrych pływaków. Do worka naczyniastego dochodzi pęczek z okolicy uchyłka przedwzrokowego – wychodzą zaś włókna do osobnego jądra. Z jądra worka naczyniastego biegną pasma do wzgórza grzbietowego (Ihaiamus dorsalis) oraz do tyłu mózgu. Niektórzy dopatrują się w tym jądrze odpowiednika jąder suteczkowych.

W porównaniu z minogiem podwzgórze spodoustych rozwinięte jest o wiele lepiej, co przypisuje się silnym połączeniom dochodzącym tu z węchomózgowia, a także z móżdżku i z rdzenia przedłużonego. Po- większona masa podwzgórza tworzy (ryc. 232) dwa duże wypukle- nia, zwane płatami bocznymi (1obi laterales) lub dolnymi (lobi inleriores), Z jąder podwzgórza, rozrośniętych ilościowo, lecz słabo zróżnicowanych wybiegają ku tyłowi pasma zwane tractus Jobo-bulbaris oraz mammiilo-peduncularis, dążące do nakrywki śródmózgowia oraz rdzenia przedłużonego.

U ryb kostnoszkieletowych podwzgórze przypomina układ u spodoustych. Spotykamy tu worek naczyniasty i jego jądro, płaty boczne, obfite połączenia z ośrodkami węchu (tractus olfaclo-hypotha- JamicLis et thaiamicus), z móżdżkiem. Tractus lobo-buJbaris wyprowadza impulsy zdążające do istoty siatkowatej i jąder ruchowych rdzenia przedłużonego. Z jądra przedwzrokowego wybiegają włókna do naczyń krwionośnych, o charakterze wspólczulnym.

Słuch jest obok wzroku głównym narzędziem poznawania świata na odległość

U płazów podwzgórze rozwija się słabo. Wiążemy to z zanikiem worka naczyniastego i słabym rozwojem móżdżku. Płaty boczne zanikają niemal zupełnie – najlepiej zachowują się połączenia węchowe. Trać- tus lobo-bulbaris rozwija się słabo. Podobnie słabo rozwinięte jest podwzgórze gadów, gdzie zaznaczyć należy pojawienie się jądra wzrokowego podstawnego (nucleus opticus basalis), odbierającego boczne pasemko włókien wzrokowych, oraz pasmo odpowiadające wiązce sklepienia (/ornj’x) i wiązce prążka krańcowego. Obserwować także można wiązkę przyśrodkową kresomózgowia (lasciculus medialis telencephali). Zarysowują się również wyraźniej jądro nadwzroczne i przykomorowe (nucleus supraopticus i nucleus paraveniricularis). U ptaków spotyka się stosunki podobne jak u gadów. słuch

Słuch jest obok wzroku głównym narzędziem poznawania świata na odległość. Człowieka prymitywnego i zwierzę ostrzega przed wrogiem i pozwala mu wytropić zwierzynę. W warunkach kulturalnych jest słuch warunkiem wytworzenia mowy i języka, odgrywa też wielką rolę w rozwoju wartości kulturalnych, choćby jako podstawa jednej z najstarszych sztuk pięknych – muzyki i związanego z nią tańca. Słuch umożliwi! także powstanie na szczeblu ludzkim mowy, a z nią rozwoju kultury.

To wysokie stanowisko w hierarchii zmysłów sugeruje, że słuch jest zmysłem zupełnie od innych odrębnym. W istocie jest on fragmentem wrażliwości dotykowej, silnie spotęgowaną wrażliwością na pewne rytmiczne drgania ośrodka, równie dobrze powietrza jak wody, a nawet ciał stałych.

Leave a Reply