You are here: Home > Mózg > Podstawa do badań anatomicznych

Podstawa do badań anatomicznych

Zabarwione i zakonserwowane w balsamie skrawki i ich serie, to materiał do pracy badawczej. Instrumentem, za pomocą którego korzystamy z preparatów, jest zwykle mikroskop o szklanych soczewkach, dający powiększenia 20-1000-krotne, jedynie nieco bardziej precyzyjnie wykonany i wyposażony w różnej mocy obiektywy i okulary. Dla celów badawczych ma on jeszcze dodatkowe urządzenia optyczne. Może być połączony z kamerą do sporządzania mikrofotografii, albo z urządzeniem projekcyjnym, rzutującym widziany obraz wprost na papier, co pozwala na łatwe rysowanie preparatów. Do specjalnych celów stosowane bywają także np. urządzenia do oglądania w świetle spolaryzowanym lub soczewki do kontrastu fazowego, pozwalające na oglądanie szczegółów trudno dostrzegalnych.

Podstawą do badań anatomicznych pozostają zawsze serie wykonane według opisanych powyżej sposobów. Dobieramy je zależnie od zagadnień, które mamy zamiar zgłębić w każdym konkretnym wypadku,i a zestawiając różne szczegóły uwidocznione w rozmaitych metodach staramy się uzyskać możliwie wszechstronne i pełne pojęcie o rzeczywistych strukturach. Pomocą w tej pracy są wykonywane w czasie obserwacji robocze rysunki i fotografie, przestrzenne modele konstruowane z wosku lub tektury i graficzne zestawienia różnych preparatów w złożoną całość.

Ogromną rolę odgrywają w tym osobiste walory badacza: jego wyobraźnia przestrzenna, pamięć wzrokowa oraz co najważniejsze, doświadczenie zdobyte długą pracą. Doświadczenie to daje umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw, odróżniania szczegółów ważnych od nieistotnych oraz artefaktów itp.1 Jak powiada laboratoryjne porzekadło, najważniejszym przyrządem do badania mózgu jest – mózg. Artefaktem nazywamy twory wytworzone w tkance sztucznie w czasie utrwalania lub barwienia. W istocie nie odpowiadają im żadne szczegóły budowy tkanki.

Leave a Reply