You are here: Home > Mózg > Pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego i wstęga boczna

Pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego i wstęga boczna

Wiązka podłużna przyśrodkowa (/asciculus Iongitudina- lis medialis) zaznacza się na grzbietowym brzegu wstęgi, niedaleko od komory IV. Położenie takie zachowuje także w odcinku mostowym, gdzie wstęga przemieszcza się ku dołowi. Niedaleko od tego pęczka przebiega wiązka podłużna grzbietowa (Schtitza) oraz pasmo samotne (tractus soiitarius).

Wstęga boczna (lemniscus lateralis) widoczna jest w przedniej części rdzenia przedłużonego, w ódcinku mostowym, jako płaskie pasmo zdążające do wzgórków tylnych (colliculi posteriores). Zajmuje miejsce bocznie od wstęgi przyśrodkowej.

Pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego (iracius spinalis nervi trigemini) leży jako dość spora wiązka w bocznym odcinku rdzenia przedłużonego i kręgowego, sięgając do odcinka szyjnego. Towarzyszy mu jądro tego pasma.

Ciało powrózkowate (corpus restiiorme) zajmuje miejsce po bokach rdzenia przedłużonego w postaci dwu silnych wiązek zdążających do móżdżku. Podobnie ułożone są bardziej ku przodowi ramiona środkowe móżdżku (pedunculi cerebelii medii). Trzecia wiązka móżdżkowa, to ramiona przednie móżdżku (pedunculi cerebelli anteriores), czyli ramiona łączące (brachia coniunctiva), mieści się nieco głębiej w przedniej części rdzenia przedłużonego, po obu stronach komory IV. Już na przejściu w śródmózgowie tworzą silne skrzyżowanie zwane czasem nożycami Stillinga.

Drugi składnik struktury rdzenia przedłużonego, to jądra i ośrodki rozmieszczone na jego obszarze. Najbardziej ku tyłowi znajdujemy jądra pęczków klinowatego i smukłego (nucleus cuneatus et gracilis), zwane też jądrami Goiła i Burdacha. W nich kończą się pasma sznurów tylnych, a zaczynają pasma wstęgi przyśrodkowej i włókna łukowate idące do móżdżku.

Leave a Reply