You are here: Home > Mózg > Pasmo nerwowe i spoidło

Pasmo nerwowe i spoidło

Budowę pnia nerwowego najlepiej można obserwować na przekrojach poprzecznych. Dostrzegamy tu liczne włókna nerwowe, z osłonką rdzenną lub bez niej, zwykle rozmaitej grubości. Cały pień okrywa osłonka z tkanki łącznej zwana epineurium. Od niej oddzielają się blaszki tkanki łącznej, wchodzące do wnętrza pnia i rozdzielające zawarte tam włókna na mniejsze pęczki. Te przegrody noszą nazwę perineurium. Towarzyszą im partie tkanki tłuszczowej oraz naczynia krwionośne doprowadzające do nerwu tlen i pokarm. Jeszcze cieńsze blaszki tkanki łącznej dzielące masę włókien na jeszcze cieńsze porcje, to endoneurium.

Pasmem nerwowym (iracfus) lub wiązką albo pęczkiem {/ascictrlus) nazywamy wiązkę wypustek nerwowych biegnących równolegle, w obrębie mózgu i rdzenia, z jednego punktu do drugiego i zwykle spełniających tę samą funkcję. Pasma wiążą się zwykle z określonymi jądrami nerwowymi, niekiedy przechodzą bezpośrednio w nerwy.

Spoidło (commissuraj, to pasmo włókien nerwowych łączące dwa symetrycznie położone ośrodki w lewej i prawej połowie mózgu lub rdzenia. Niekiedy połączenie to bywa krzyżowe: z punktu A lewej półkuli do punktu B’ drugie j i odwrotnie.

Istota biała (substantia alba) jest nazwą skupienia włókien z osłonką rdzenną, ułożonych w dowolny sposób. Biała lśniąca mieiina nadaje tym fragmentom atłasowobiałą barwę. Istota szara (substantia grisea), to fragmenty tkanki mózgowej pozbawione większej ilości włókien z osłonką rdzenną i dlatego o barwie szaroróżowej. Tu należą jądra nerwowe.

Leave a Reply