You are here: Home > Mózg > Omawiane nerwy brzuszne

Omawiane nerwy brzuszne

U niektórych żarłaczy i płazów nerw błędny wysyła niewielką gałąź trzewiowo-ruchową do mięśnia czworobocznego (muscuius tiapezius). Mięsień ten wywodzi się z umięśnienia luków skrzelowych, a gałązka do niego zdążająca uważana jest za zawiązek nerwu, dodatkowego (n. XI).

Na rycinie 155 należy zwrócić jeszcze uwagę na sąsiadujący z rdzeniem przedłużonym odcinek rdzenia kręgowego. Widoczne są tam nerwy rdzeniowe wychodzące z rdzenia dwoma korzonkami i zdążające do odpowiednich segmentów skóry i mięśni, także do płetwy. Nerwy te tworzą splot barkowy. Przypatrując się uważnie spostrzeżemy jednak, że nie wszystkie nerwy mają tak regularną budowę. Nerwy najbliższe mózgowi tracą korzonki grzbietowe, tak że pozostają tylko korzonki brzuszne, ruchowe. Korzonki grzbietowe pojawiają się czasem tylko w formie szczątkowej w rozwoju embrionalnym.

Omawiane nerwy brzuszne biegną do położonego pod aparatem skrze- Iowym odcinka zbudowanego z mięśni somatycznych. Z odcinka tego powstanie kiedyś w toku ewolucji język „tylny1′ kręgowców lądowych, nerwy zaś przeobrażą się w nerw XII, podjęzykowy.

Opisane nerwy noszą w anatomii porównawczej nazwę nerwów rdzeniowo-potylicznych (nervi spino-occipitales). Nerwy te, pochodzące z przedniego odcinka rdzenia wraz z rdzeniem ulegają w toku ewolucji wciągnięciu w obręb mózgu i czaszki (ryc. 155). U minoga są one jeszcze pełnymi nerwami rdzeniowymi, u żarłaczy występują w formie zredukowanej. Redukcję i zanik części grzbietowej tłumaczymy sobie utratą kontaktu z odpowiednimi partiami mięśni trzewiowych (unerwianych przez nerw błędny) oraz skóry.

Leave a Reply