You are here: Home > Mózg > Odmiany gleju

Odmiany gleju

Trzeci rodzaj gleju, to komórki glejowe skąpowypust- k o w e (Oligodendroglia, gr. o 1 i g o s, nieliczny gr. d e n d r o n, drzewko), Są to drobne komórki o niewielkiej ilości prostych wypustek, dość krótkich. Spotyka się je zwykle w sąsiedztwie kadłubów komórek zwojowych oraz przy grubszych wypustkach protoplazmatycznych (str. 126). Nazywamy je tutaj satelitami albo trabantami. Prawdopodobnie spełniają one jakąś służebną rolę w stosunku do odnośnego neuronu.

Drugim miejscem skupiania się komórek gleju skąpowypustkowego jest tzw. biała substancja. Ustawiają się one tutaj wzdłuż włókien osłon- kowych, zwłaszcza że spełniają wobec nich tę samą funkcję, co w nerwach obwodowych komórki Schwanna, tj. wytwarzają płaską jakby wypustkę, która obwija się spiralnie dookoła neurytu i tworzy naokoło niego otoczkę rdzenną dła włókien zmielinizowanych oraz otoczkę dla włókien nagich (str. 120).

Ostatnia odmiana gleju to komórki Hortegi, zwane też m i- kroglejem lub mezoglejem (ryc. 73). Pierwsza nazwa pochodzi od nazwiska hiszpańskiego neurologa, odkrywcy tych komórek, trzecia wskazuje na odmienne niż w reszcie gleju pochodzenie. O ile bowiem astrocyty i glej skąpowypustkowy pochodzą z pierwotnej cewki nerwowej, to glej Hortegi wywodzi się z komórek mezenchymy, wciskających się do układu nerwowego nieco później.

Mezoglej to komórki nieduże, wydłużone, o podlugowatym jądrze i nielicznych, bogato rozgałęzionych wypustkach na obu końcach komórki, Na wypustkach widoczne liczne sęczki. Komórki Hortegi występują obficie w tzw. substancji szarej, często towarzysząc komórkom nerwowym jako satelity lub gromadząc się koło naczyń. Odgrywają też niewątpliwie ważną rolę w przemianie materii tkanki nerwowej normalnej. W wypadku zmian chorobowych komórki mezogleju okazują się szczególnie sprawne w roli fagocytów. Zmieniają wtedy swój kształt, wciągają i redukują wypustki, przybierają postać zaokrągloną i ruchem ame- boidalnym wędrują daleko wśród tkanki (ryc. 73).

Leave a Reply