You are here: Home > Mózg > Najprostszy układ neuronów

Najprostszy układ neuronów

Za jednością genetyczną przemawiają także obserwacje nad hodowlą tkanki nerwowej in vitro, na pożywkach. Z komórek nerwowych tak hodowanych wyrastały długie wypustki. Przeciw teorii komórek przewodnich świadczy także zachowanie się włókien regenerujących z przeciętnego kikuta, które wyrastają nieraz w kierunku odmiennym. Wreszcie bardzo wątpliwe jest ścisłe zrastanie się w jedno włókno komórek pochodzących z różnych listków zarodkowych,

W chwili obecnej dyskusje nad teorią neuronową ucichły. Teoria ta jest doktryną panującą i oddaje cenne usługi tak wr anatomii, jak i w interpretowaniu zjawisk fizjologicznych oraz w neurologii klinicznej. Przeciwnicy jej należą do rzadkości.

Uzupełnimy ten rozdział, analizując ogólnie stosunek neuronów wzajemnie do siebie. Neurony bowiem są członkami olbrzymiego zespołu funkcjonalnego i pracują zawsze w związku z innymi (co zupełnie nie narusza ich pozycji jako jednostek wyżej wymienionych), przekazując odbierane bodźce i impulsy do innych neuronów, w formie zmienionej luti niezmienionej.

Najprostszym układem neuronów jest neurodroma lub droga nerwowa. Składa się ona z kilku neuronów łączących się wypustkami w taki sposób, że jak w sztafecie pierwszy neuron przekazuje impuls drugiemu, drugi trzeciemu itd. Mówimy wtedy o neuronach I, II czy III rzędu. Oczywiście w ustroju mamy do czynienia zawsze nie z pojedynczymi neuronami, lecz z całymi pakietami kadłubów i wiązkami, włókien.

Neurodromy mogą przewodzić impulsy w różnych kierunkach i zależnie od tego rozróżniamy neurodromy ruchowe, czyli motor y c z n e prowadzące impulsy z ośrodków motorycznych do mięśni i gruczołów, neurodromy czuciowe lub sensoryczne, przewodzące impulsy z narządów zmysłowych do centralnych ośrodków zmysłowych oraz neurodromy kojarzące, czyli asocjacyjne, łączące ze sobą różne ośrodki obu rodzajów. Odpowiednio do typów neurodromy dzielimy także neurony na czuciowe, ruchowe i kojarzące (ryc. 78).

Leave a Reply