You are here: Home > Mózg > Mózg gadów

Mózg gadów

Mózg gadów, w ogólnym zarysie ma układ podobny jak u płazów, uderza jednak silny rozwój kresomózgowia (ryc. 44), którego rozmiary przewyższają wielkość rdzenia przedłużonego. Można w nim wyróżnić dobrze wykształconą opuszkę węchową, osadzoną często na długiej szypułce (pedunculus) oraz duże półkule. Układ wewnętrzny półkul przypomina nieco półkule ssaków: można wyróżnić naokoło komory obszerny płaszcz (pallium) (str. 171), przegrodę przeźroczystą (sepfum peHucidum) oraz duże jądra podkorowe prąż- k o w i a (stiiatum).

Międzymózgowie gadów ukryte jest pod innymi częściami mózgu. Łączy się z nim lejek (iniu.ndibu.lum) oraz przysadka mózgowa, a po stronie grzbietowej szyszynka (corpus pineaie}. Narząd ten u wielu gadów (Halteiia, padalec, jaszczurki) ma strukturę podobną do oka ukrytego pod warstwą skóry i prawdopodobnie służy jako narząd zmysłowy percypujący jakieś promieniowania. Saccus vasculosus u gadów, jako zwierząt lądowych, nie występuje.

Sródmózgowie gadów jest dobrze rozwinięte. Po stronie grzbietowej widoczne są dwa guzy pokrywy śródmózgowia, będące ośrodkiem wzroku, a także centralnym narządem integracji zmysłowej. U niektórych gadów obok tych guzów zjawiają się zaczątki ciał czworaczych tylnych. Móżdżek rozwinięty jest średnio, co tłumaczymy słabą sprawnością ruchową tych zwierząt.

Rdzeń przedłużony gadów ma zgięcie karkowe. Wychodzą z niego nerwy mózgowe, między nimi wyraźny w tej grupie nerw dodatkowy (XI, accessorius) oraz pod językowy (XII, hypoglossus). Silnie rozwinięty jest nerw V oraz VIII.

Leave a Reply