You are here: Home > Mózg > Móżdżek u różnych gatunków zwierząt

Móżdżek u różnych gatunków zwierząt

Móżdżek ryb kostnoszkieletowych (Teleostomi) kształtuje się, jak u żarłaczy, w postaci wypuklenia (ryc. 206). Nowością jest dodatkowe wypuklenie blaszki móżdżkowej ku przodowi, wciskające się pod pokrywę wzrokową, a zwane płatkiem móżdżku (valvuia cerebelli). Rozwój tej części móżdżku pozostaje w związku z dochodzącymi tu drogami z pokrywy wzrokowej, z nakrywki (iegznenkim) oraz z podwzgórza (tractus lobo-cerebellciris).

Móżdżek płazów, zwłaszcza ogoniastych, pozostaje na bardzo niskim szczeblu rozwoju i przypomina móżdżek minoga (ryc. 207). Móżdżek gadów wykazuje u różnych rzędów rozmaite kształty. U jaszczurek jest podobny nieco do mózgu płazów (lecz większy), u węży ma postać płaskiej płytki, a u żółwi i krokodyli jest workowatym wypu- kleniem. Uszka, wobec zaniku linii nabocznej, są niewielkie i przyjmują nazwę kłaczka (f/occuJus), towarzyszącego kadłubowi. Sam kadłub, u żółwi gładki, u krokodyli jako zwierząt dużych może ulec dość znacznemu pofałdowaniu (ryc. 208). Da się tu zaobserwować podział bruzdami na odcinki mające swoje odpowiedniki w układzie bruzd móżdżkowych ssaków i ptaków. Półkule móżdżku natomiast nie wykształcają się. Drogi łączące się z móżdżkiem przebiegają podobnie jak u żarłaczy z tym, że drogi rdzeniowo-móżdżkowe są dobrze rozwinięte w związku z mnogością wrażeń zmysłu mięśniowego otrzymywanych przy poruszaniu się po lądzie. Drogi wyprowadzające biorą początek częściowo z kory (frac- tus cerebelJo-motoiius), częściowo z jąder móżdżkowych. Jądra te u gadów, przyciągane neurobiotaktycznie (str. 163) przez wypustki komórek Purkinjego, przemieszczają się w obręb substancji białej móżdżku. in

Móżdżek ptaków, dobrze rozwinięty w związku z przystosowaniem do lotu, składa się z dużego, głęboko pofałdowanego kadłuba oraz dużych kłaczków (ilocculi) odpowiadających uszkom móżdżku ryb. Głębokie szczeliny pozwalają podzielić go na trzy części, podobnie jak u krokodyli. Jądra móżdżkowe dobrze rozwinięte mieszczą się w obrębie istoty białej. Do móżdżku dochodzą siine drogi z całej długości rdzenia, z nerwu trójdzielnego, z pokrywy wzrokowej. Z móżdżku, za pośrednictwem jąder móżdżkowych wychodzi duża skrzyżowana droga do nakrywki (tegmentum) oraz do prążkowia (striatum), będącego u ptaków ważnym ośrodkiem ruchowym.

Móżdżek ssaków odróżnia się od innych głęboko sięgającą rozbudową pozostającą w ścisłym związku z powstaniem dróg piramidowych i mostu. Prostej budowy kadłub móżdżku przemienia się w robaka móżdżku (vermis), obok którego pojawiają się dwie półkule, móżdżkowe. Obok kłaczka tworzy się przykłaczek (parailocculus). fissure secunda to n s ill a cerebelfi \ tonsilla cerebelli incisura cerebelli ant.

Leave a Reply