You are here: Home > Mózg > Międzymózgowie

Międzymózgowie

Słabo rozwinięte jest także między mózgowie (diencephalon), z którym łączy się po stronie brzusznej – oprócz skrzyżowania nerwów wzrokowych – prymitywna przysadka {hypophysis) oraz położony obok worek naczyniasty (saccus vascu7osus),Po stronie grzbietowej wiąże się z międzymózgowiem, dokładniej z jądrami uzdeczek (ganglia habenu- JaeJ szyszynka (glandula pinealis). U minoga jest ona tworem podwójnym i zachowuje duże podobieństwo do budowy oka.

Ku tyłowi międzymózgowie przechodzi w dość duże śródmózgowie, którego najważniejszą częścią jest pokrywa wzrokowa (LecŁum opticum) w postaci parzystych guzów, będących odpowiednikiem przednich ciał czworaczych (corpora qucidrigemina anteriora) ssaków i człowieka. U minoga tu właśnie mieści się główny ośrodek kojarzenia i integracji różnych doznań zmysłowych. Między oboma guzami pokrywy zionie otwór powstały po zerwaniu splotu naczyniastego komory „wodociągu”. Splot w tym położeniu występuje tylko u minoga.

Podobny, trochę większy otwór widoczny jest w stropie komory IV, w rdzeniu przedłużonym. Brzeg tego otworu po stronie przedniej w postaci nieco uniesionego fałdu, to mały bardzo móżdżek. Słaby jego rozwój tłumaczymy sobie półpasożytniczym trybem życia minoga. Z rdzenia przedłużonego wychodzą nerwy mózgowe III do X oraz nie uwzględniane w tradycyjnej numeracji nerwy linii nabocznej, przedni i tylny. Nerwy te nie zostały zaznaczone na rycinie 36.

Ku tyłowi rdzeń przedłużony przechodzi w rdzeń, który u minoga ma postać spłaszczonej wstęgi. Ten osobliwy wygląd tłumaczymy sobie brakiem naczyń krwionośnych wnikających do rdzenia. Odżywianie i przewietrzanie rdzenia może odbywać się tylko na jego powierzchni stykającej się z oponą. Z rdzenia wychodzą metamerycznie, parami, nerwy rdzeniowe grzbietowe i brzuszne. Wychodzą one z rdzenia na przemian, na różnych poziomach: motoryczne nerwy brzuszne naprzeciw segmentów mięśniowych, grzbietowe naprzeciw przegród międzymięśnio- wych. Nie łączą się one nigdy we wspólny pień (choć połączenia takie spotyka się u spokrewnionej z minogiem śluźnicy). Na nerwach grzbietowych występują zwoje rdzeniowe (ganglia spinalia).

Leave a Reply