You are here: Home > Mózg > Korzonki nerwów czaszkowych

Korzonki nerwów czaszkowych

Prócz wymienionych powyżej szczegółów, na powierzchni brzusznej mózgu widoczne są jeszcze korzonki nerwów czaszkowych. Nerwów tych jest, według klasycznej tradycji, dwanaście:

– I nerw węchowy (nervus olfactorius),

– II nerw wzrokowy (nervus opficus),

– III nerw okoruchowy (nervus oculomolorius),

– IV nerw bloczkowy (nervus trochlearis),

– V nerw trójdzielny (nervus trigeminus),

– VI nerw odwodzący (nervus abducens),

– VII nerw twarzowy (nervus facialis),

– VIII nerw słuchowy (nervus acusticus),

– IX nerw językowo-gardzielowy (nervus glosso-pharyngeus),

– X nerw błędny (nervus vagus),

– XI nerw dodatkowy (nervus accessorius),

– XII nerw pod językowy (nervus hypoglossus).

Do listy tej należy dodać odkryte później i dlatego pozbawione „numerów” nerwy: nerw krańcowy (nervus lerminalis), oraz nerw boczny (nervus !ateralis) przedni i tylny – oba występujące tylko u kręgowców wodnych,

Miejsca wyjścia tych nerwów można bez trudu odszukać na rysunku, przy czym dobrze będzie zauważyć, że: nerw krańcowy (nervus termmalis}, bardzo cienki i trudny do zauważenia, przebiega obok opuszki -węchowej nerw III wychodzi przed mostem Varola: nerw V przebija most nieco z boku nerw IV, jedyny z całej dwunastki, -wychodzi z mózgu po stronie grzbietowej i dlatego na tej rycinie nie może być widoczny nerwr VI wychodzi na tylnym brzegu mostu nerwy VII-XI wychodzą z rdzenia przedłużonego blisko siebie, nieco z boku nerw XII wychodzi z rdzenia przedłużonego, ale nieco bardziej przyśrodkowo. Opis przebiegu poszczególnych nerwrów mózgowych poza czaszką podany będzie poniżej w części szczegółowej.

Leave a Reply