You are here: Home > Mózg > Konary przednie móżdżku

Konary przednie móżdżku

W kierunku przeciwnym, tj. od móżdżku biegną przez ciało powróz- kowate: droga móżdżkowa oliwkowa (tractus cerebelio-olivaris), przenosząca impulsy móżdżkowe na układ oliwkowy droga móżdżkowo-opuszkowa (tractus cerebello-bulbaris) złożona z pasma móżdżkowo-siatkowatego dolnego (iracius cerebello-reticularis inferior) oraz z pasma móżdżkowo-przedsionkowego (iracius cerebelio- vestibularis) umożliwia oddziaływanie móżdżku na istotę siatkowatą i ośrodki równowagi. m

Konary przednie móżdżku, czyli ramiona łączące (brachia coniunctiva) zawierają w sobie przede wszystkim drogi móżdżkowe wyprowadzające. Największa z nich to (ryc. 216): droga móżdżkowo-czerwienna (traclus cerebello-rubralis s. denta- to-rubralis) biegnąca z móżdżku, a ściślej z jądra zębatego móżdżku {nucleus dentatus) do jąder czerwiennych (nucleus ruber) strony przeciwnej. Tworzy ona w śródmózgowiu skrzyżowanie zwane skrzyżowaniem ramion łączących {decussatio brachium coniunctivum) lub nożyca- mi Stillinga. Pasmo to uważane jest za główną drogę oddziaływania móżdżku na układ pozapiramidowy (str. 268). Drodze móżdżkowo-czerwien- nej towarzyszą: droga móżdżkowo-wzgórzowa (tracLus cerebeHo-thalamicus) oraz droga móżdżkowo-blada (tiactus cerebeilo-pallidalis), biegnące do odpowiednich ośrodków. Biegną tędy także droga móżdżkowo-siatkowata górna (iracfus cerebello-reticularis superior) do istoty siatkowatej śródmózgowia oraz nieduże, stare filogenetycznie drogi do pokrywy wzrokowej droga móżdżkowo-pokrywowa (iracfus cerebelło-tectalis) oraz droga pokrywowo-móżdżkowa (tractus tecto-cerebeilaris}.

Odmiennie przedstawia sią struktura konarów środkowych (pedunculr medii s. ad pontem}-. są one związane ściśle z móżdżkiem nowym (neo- cerebellum) i obejmują prawie wyłącznie drogi łączące tę część móżdżku z mostem.

Leave a Reply