You are here: Home > Mózg > Inerwacja kolista

Inerwacja kolista

Łuk odruchowy złożony z trzech neuronów jest formą klasyczną, rzadko spotykaną w praktyce. W rzeczywistości układ ten zwykle przybiera postać bardziej złożoną przez przyłączenie dalszych neuronów i zastąpienie jednego lub wszystkich członów neurodromą czuciową, ruchową i kojarzącą. Powstają w ten sposób duże układy neuronowe, złożone z wielu komórek, zawsze jednak dające się sprowadzić do podstawowej postaci trójneuronowej. Dalsza ich komplikacja może się rozwinąć, gdy w obrębie każdej z dróg nerwowych pojawi się układ dywergencyjny lub konwergencyjny.

Istnieją także łuki bardziej proste, składające się tylko z dwu neuronów, czuciowego i ruchowego, a nawet z jednego tylko neuronu, który spełniać musi wszystkie funkcje: dendryt odbiera podnietę zmysłową, a włókno osiowe przekazuje ją wprost do mięśnia. Tego rodzaju łuki są jednak dość rzadkie u kręgowców – spotykano je np. u młodych kijanek płazów.

Jednym z ciekawszych układów neuronowych jest inerwacja kolista, układ kontrolny o typie cybernetycznego sprzężenia zwrotnego, uzupełniający luk odruchowy. Polega on na włączeniu dodatkowego neuronu (lub grupy neuronów), albo dodatkowej neurodromy między mięsień wykonujący reakcję a neuron ruchowy, który tę reakcję wzbudza. Ten dodatkowy neuron ma za zadanie wyczuwać siłę skurczu mięśnia wobec pokonywanego przez nią oporu i odpowiednio wpływa na neurony moto- ryczne: pobudza je do podawania silniejszych albo słabszych impulsów i w ten sposób dopasowuje siłę skurczu do wielkości oporu. Inerwacja kolista towarzyszy każdemu układowi neuron ruchowy – mięsień i jest podłożem materialnym odruchu własnego mięśnia (ryc. 79).

I ten łuk odruchowy może przybierać postać bardziej zawiłą. W miejsce komórki odbierającej wyczucie stanu napięcia mięśnia może występować neurodromą zdążająca do jakiegoś ośrodka regulującego, np. móżdżku, a stamtąd znowu druga neurodroma, motoryczna, może przekazywać podniety regulujące dla właściwej komórki ruchowej mięśnia (ryc. 80}.

Leave a Reply