You are here: Home > Mózg > Homunkulus cz. II

Homunkulus cz. II

Homunkulus leży na półkuli mózgowej głową na dół. Ośrodki dla nóg leżą aż na przyśrodkowej powierzchni kory, ukryte w szczelinie podłużnej mózgu, ośrodki dla głowy na brzegu szczeliny Sylwiusza. Osobno mieści się pole ruchowe dla mięśni ocznych. Z niego wychodzi wspomniany pęczek korowo- -śródmózgowiowy.

Rozkład reprezentacji korowych znany byl już dość dawno, jednak rezultaty doświadczeń fizjologicznych z nim związanych nie zawsze wypadały jednoznacznie. Badania ostatnich lat wykazały, że przyczyną tych nieprawidłowości była obecność w korze ośrodków ruchowych II i III rządu (ryc. 183). Ośrodki te leżą w sąsiednich Zawojach i współpracują z ośrodkiem głównym, w pewnych wypadkach mogą go też zastępować. Ośrodek ruchowy II rzędu, tylko dla twarzy, leży w dolnym odcinku zawoju przedśrodkowego, ośrodek III rzędu w zawoju czołowym górnym (gyrus ironlalis superior), na przyśrodkowej stronie półkuli.

Doświadczenia elektrofizjologiczne wykazały, że kora ruchowa ma szereg właściwości fizjologicznych, niewątpliwie przyczyniających się w normalnym toku działania mięśni do jego precyzji. I tak wykazano tu zjawiska torowania i hamowania. Drażnienie np. pola 6 nie powoduje ruchów mięśni. Jeżeli jednak zadrażnimy najpierw pole 6 powiązane przede wszystkim z prążkowiem, a potem pole 4, to ruchy pojawiają się znacznie szybciej niż w wypadku drażnienia tylko pola 4. Okres utajonego pobudzenia (str. 144), dla kory ruchowej szczególnie długi, bo dochodzący czasem do kilkunastu sekund, znacznie się skróci. Odwrotne zjawisko zachodzi, gdy zadrażnimy najpierw pole 4s, a potem pole 4. Okres utajonego pobudzenia przedłuży się, a może dojść nawet do zupełnego zahamowania neuronów pola 4. Hamująco działa również drażnienie po sobie ośrodków mięśni antagonistycznych, np. zginaczy i prosto wników.

Leave a Reply