You are here: Home > Mózg > Drogi i ośrodki śródmózgowe nerwu trójdzielnego są dość zawile

Drogi i ośrodki śródmózgowe nerwu trójdzielnego są dość zawile

Składają się na nie (ryc. 145) cztery jądra. Jedno z nich jest jądrem ruchowym (nucleus motorius trigemini) i obejmuje kadłuby komórek ruchowych dla mięśni poruszających żuchwę. Trzy pozostałe to jądra czuciowe.

Kadłuby komórek czuciowych nerwu trójdzielnego mieszczą się wszy- sLkie w zwoju półksiężycowym, a ich włókna dośrodkowe po wejściu do rdzenia przedłużonego dzielą się na trzy części. Każda z tych części zawiera włókna pochodzące z wszystkich trzech gałęzi obwodowych. Część środkowa, najkrótsza, kończy się w jądrze położonym tuż obok wyjścia nerwu V. Nazywamy je jądrem czuciowym górnym (nervus sen- sorius superior trigemini, albo też nucleus terminalis trigemini). Druga partia włókien do wejścia do rdzenia przedłużonego skręca ostro i biegnie aż daleko do rdzenia szyjnego jako pasmo rdzeniowe nerwu trójdzielnego (tractus spinalis trigemini). Wiązce tej towarzyszy wydłużone jadro pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego (nucleus tractus spinalis trigemini). Włókna omawianego pasma, prowadzące przeważnie impulsy z zakończeń bólowych i termicznych, kończą się w tym jądrze i przekazują podniety neuronom II rzędu, których wypustki tworzą pasmo zwane czasem wstęgą nerwu trójdzielnego (lemniscus trigemini) zdążające do wzgórza (thalamus). Stąd neurony wzgórzowe przekazują impulsy te do kory.

Trzecia wiązka włókien skręca w rdzeniu przedłużonym w przód i biegnie aż do śródmózgowia jako pasmo śródmózgowiowe nerwu trójdziel- nego (?/acius mesencephalicus trigemini). Pasmu temu, przenoszącemu impulsy dotykowe i stereotaktyczne, towarzyszy podłużne jądro, składające się z neuronów II rzędu, wysyłających włókna osiowe do wzgórza. W jądrze są również wdókna dążące do jądra ruchowego nerwu trójdzielnego, służące jako droga dla odruchów własnych mięśni żujących.

Leave a Reply