You are here: Home > Mózg > Badania przeprowadzone za pomocą szczecinek Freya

Badania przeprowadzone za pomocą szczecinek Freya

Zacznijmy nasze studium od dotyku właściwego, tj. od zdolności odczuwmnia nacisku na skórę. Do badania wrażliwości tego rodzaju służy prosty przyrząd Freya w postaci serii szczecinek o różnej sztywności, kalibrowanej przez naciskanie na szalkę czułej wagi. Szczecinki takie pozwalają na wywieranie nacisku na wybrany punkt skóry z okre- śloną siłą, którą można dowolnie zmieniać i dobierać. Nacisk musi mieć pewną minimalną,- !progową (str. 144} siłą, a zarazem, nie może być tak mocny, żeby powodować ugięcie skóry.

Badania przeprowadzone za pomocą szczecinek Freya z zaznaczeniem atramentem każdego wrażliwego punktu wykryły, że nie cala skóra jest na nacisk wrażliwa. Wrażliwe są tylko niektóre punkty i to nawet rozsiane dość rzadko: na końcach palców około 100 do 140 na 1 cm2, na dłoni tylko 12 do 14 na 1 cm2, jeszcze mniej na plecach.

W miejscach wrażliwych na dotknięcie wykryto narządy dotyku, przy czym okazało się, że mogą one mieć bardzo różną strukturę. Jednym z najpospolitszych narządów są włosy, nawet bardzo małe, dzięki splotowi nerwowych wló- kienek osnuwających podstawę każdego włosa (ryc. 169}. Każde dotknięcie włosa naciska pośrednio na ten splot i to tym silniej, że sztywny włos działa jak dźwignia. Niekiedy włosy są nawet specjalnie przekształcone w organ dotykowy. Są wtedy sztywne, długie i szczególnie dobrze unaczynione i unerwione u podsta- wy. Takimi są w i b r y s y, czuciowe włosy tworzące „wąsy” kota lub szczura. Podobne do nich są przekształcone w szczecinki pióra wokoło dzioba niektórych ptaków. Czułość wibrys bywa tak duża, że mogą wyczuwać nawet słabe prądy powietrza.

Leave a Reply